Tarieven

Consultaties

De sessies duren in principe 45 min. De kostprijs bedraagt € 55,00 per sessie, ongeacht of u individueel, als koppel of gezin komt.
Soms kan er afgeweken worden van de duurtijd van 45 min. De kostprijs wordt dan evenredig verrekend.
De betaling gebeurt steeds aan het einde van iedere sessie.

Online consultaties dienen betaald te worden via overschrijving. Het rekeningnummer en de modaliteiten rond de betaling kan u in het eerste contact met de psycholoog bespreken. 

Psychodiagnostiek

De kostprijs van sessies voor psychologisch onderzoek en psychodiagnostiek worden per uur verrekend, nl. à rato van € 55,00 per 45 min. (duurtijd van een consultatie). Vermits de onderzoeksvraag bepaalt welke of hoeveel testen er dienen afgenomen te worden, hanteren wij verschillende tarieven. In deze tarieven zit de kostprijs van de afname, de verwerking van de gegevens, analyse van de resultaten en het opstellen van een verslag. De bespreking van het verslag komt aan bod in een volgende therapiesessie.

U kan voor volgende psychologische onderzoeken bij ons terecht:

  • Testen van cognitieve functies (kostprijs € 155)
  • Testen van intelligentie (kostprijs € 240)
  • Persoonlijkheidsonderzoek (kostprijs € 255)
  • Testen van Intelligentie en cognitieve functies (kostprijs € 375)
  • Testen van intelligentie, cognitieve functies en persoonlijkheidsonderzoek (kostprijs € 550)

Groepssessies

De groepssessies kennen een apart tarief. Een reeks groepssessies bestaat doorgaans uit een intakegesprek en 6 of 8 groepssessies van 2 uur en een follow-up sessie. De kostprijs per sessie bedraagt € 55,00. Het totale bedrag van de groepssessies wordt op voorhand betaald. U kan zich rechtstreeks inschrijven voor de groepssessies of in een kennismakingsgesprek met de therapeut aftoetsen hoe dit een antwoord kan bieden op uw vraag.

Trainingen, vormingen en lezingen

De prijs voor in service trainingen, vormingen en lezingen is sterk afhankelijk van de vraag en de concrete verwachtingen. U neemt best contact met ons op om dit te bespreken.

Terugbetaling

In België worden de onkosten voor therapeutische gesprekken bij psychologen doorgaans niet terugbetaald door de Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits- Verzekering (RIZIV). Tenzij u hiervoor verzekerd bent, zijn er geen tussenkomsten in de kostprijs van de therapie.

Voor jongeren onder de 18 jaar is wel een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk bij sommige ziekenfondsen. Voor meer informatie, klik hier of contacteer uw ziekenfonds. 

Indien onze tarieven financieel niet haalbaar zijn, kan u eventueel terecht in een CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg).